MENU

Privacyverklaring | Vivo

header image

Privacyverklaring

Vivo, gevestigd aan Plaswijcklaan 22, 3054 CN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
vivoforlife.nl
Plaswijcklaan 22
3054 CN Rotterdam
+31 621291960

Nadia Bertelli is de functionaris Gegevensbescherming van Vivo. Zij is te bereiken via info@vivoforlife.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vivo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vivo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om onze diensten zo goed mogelijk op je af te kunnen stemmen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van:
- leefstijl en gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vivo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief en/of flyer
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten zo goed mogelijk te kunnen afstemmen en leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vivo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vivo) tussen zit. Vivo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Mailchimp
registreert de automatische in- en uitschrijvingen van onze maandelijkse nieuwsbrief zodat ontvangers zelf kunnen bepalen of ze deze nieuwsbrief nog willen ontvangen. Dit heeft verder geen gevolgen voor de betrokkene anders dan het eventueel niet meer ontvangen van de nieuwsbrief.
MS Excel en MS Word
Om de door uw verstrekte gegevens op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vivo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Naam en adres:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene en daarna voor zolang wettelijk nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst.
Telefoonnummer:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene of er sprake is van betrokkenheid jegens Vivo.
Geboortedatum:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.
Mailadres:
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene en/of betrokkene de nieuwsbrief wil blijven ontvangen.
Leefstijl en gezondheid
Zolang er diensten worden verleend aan betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vivo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vivo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vivo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vivo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vivoforlife.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Vivo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vivo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vivforlife.nl

7 mei 2018

Vivo
Plaswijcklaan 22, 3054 CN Rotterdam
Telefoon: 06 21291960 Email: info@vivoforlife.nl
Kvk: 55735096 BTW nr.: 135523497B01